Znáte svá práva či povinnosti pojištěnce?

Každý pojištěnec má právo svobodně si zvolit svou zdravotní pojišťovnu, měnit ji však může jen jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Narozené dítě se automaticky stává pojištěncem té pojišťovny, u které je pojišťěna jeho matka.

Zdravotní pojišťovna - Práva pojištěnce

 • Volba a změna zdravotní pojišťovny

  Každý pojištěnec má právo svobodně si zvolit svou zdravotní pojišťovnu, měnit ji však může jen jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Narozené dítě se automaticky stává pojištěncem té pojišťovny, u které je pojišťěna jeho matka. Za osoby nezletilé jinak provádí změnu ZP zákonný zástupce.

   

 • Volba a změna lékaře

  Všichni kromě pacientů závodní zdravotní péče, vojáků z povolání a osob ve výkonu trestu mají právo na volbu i změnu lékaře či odborného zdravotního pracovníka, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné ZP. Změnu lze provést jednou za tři měsíce.

 • Odmítnutí pacienta lékařem – kdy je možné?

  Lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze pokud by tím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení nebo je-li pacientovo místo bydliště příliš vzdálené od místa bydliště. Nikdy jej však nesmí odmítnout, jedná-li se o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem písemně potvrzeno.

 • Odsouhlasení a odmítnutí zdravotní péče

  Lékař je vždy povinen ústně poučit vhodným a srozumitelným způsobem pacienta, popř. členy jeho rodiny, o povaze onemocnění a potřebných výkonech. Pacient má ale také právo poučení odmítnout. Žádná vyšetření ani léčebné výkony nesmí být prováděny proti vůli pacienta. Písemný souhlas pacient dává u náročnějších vyšetření a u operací.
   

  Zdravotní péče však může probíhat i proti vůli pacienta, a to v těchto výjimečných případech:

 • pacient jeví známky duševní choroby nebo intoxikace, ohrožuje své zdraví nebo okolí

 • jedná-li se o akutní případ, kdy je výkon nutný k záchraně života či zdraví
 • trpí-li pacient nemocí, u kterého je uloženo tzv. povinné léčení (TBS, mor, syfilis aj.)

Zdravotní pojišťovna - Povinnosti pojištěnce

 • Pojistné

  Každý pojištěnec má povinnost platit pojistné. Nejpozději do 8 dnů od zániku smluvního vztahu s pojišťovnou musí začít platit pojistné státu sám. Osoba samostatně výdělečně činná předkládá pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených podle vyměřovacího základu. Pokud tato osoba nesplní oznamovací povinnost, hrozí jí pokuta až do výše 200 000 Kč.

 • Oznamovací povinnost

  Pojištěnec musí do 30 dnů oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny týkající se adresy trvalého pobytu, jména či příjmení. Do 8 dnů musí nahlásit také ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce, narození pojištěnce či zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti. Případnou změnu zdravotní pojišťovny musí ihned ohlásit svému zaměstnavateli.

 • Preventivní prohlídky

  Pacient je povinen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám.

 • Průkaz pojištěnce

  Pojištěnec je povinen prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou ZP. V případě zániku nebo změny zdravotní pojišťovny či při dlouhodobém pobytu v zahraničí musí příslušné ZP průkazku do 8 dnů vrátit.
   

  Hledáte opravdu silnou, stabilní a přátelskou zdravotní pojišťovnu, která vám poradí kdykoliv si nebudete vědět se zdravotním pojištěním rady? Díky své infolince, pozitivnímu přístupu a široké nabídce poskytovaných služeb nad rámec veřejného zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR tyto požadavky splňuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9949 (vitejdoma.cz/rodina#5054)


Přidat komentář