Rozvod a jak ušetřit děti při rozvodu

Jak pomoci dětem rozvádějících se rodičů. Život s dětmi po rozvodu. Obtíže dětí z čerstvě rozvedených rodin. Pocity viny dětí při rozvodových situacích. Rady pro rozvádějící se.

Jak pomoci dětem rozvádějících se rodičů

V souvislosti s rozvodem dochází v rodině k řadě závažných psychologických, ekonomických a sociálních změn. Hlavně pro toho rodiče, který zůstává s dětmi, je to období mimořádně obtížné. I pro děti jsou informace o rozvodu důležité. Děti by měly být seznámeny s realitou a je lépe, když tuto informaci dostanou od obou rodičů. Dále by dětem měl být dán prostor vyjádřit se k dané situaci a vyjádřit své pocity. Je mimořádně nutné vyhýbat se obviňování a kritizování druhého rodiče. Pro rodiče, který zůstal s dítětem či dětmi sám většinou po delším období konfliktů, bude jistě značně obtížné uchovat pozitivní obraz bývalého partnera, rodič se tak vystavuje riziku snižování vlastního sebehodnocení.
Je nutností vést děti k tomu, že lidé mají nejrůznější vlastnosti, jednoduše jim vysvětlit pro a proti.

Život s dětmi po rozvodu

Je důležité se navrátit k běžným aktivitám a je třeba pomoci dětem v tom, aby se přestaly zabývat rodičovským konfliktem. Samotná matka nebo otec po rozvodu začínají být pro děti méně dostupní jak citově, tak fyzicky, a to následkem zvýšené míry odpovědnosti a stresu jak emocionálního, tak existenčního.
V případě potřeby je samozřejmě možné obrátit se i na odborníky - psychology. ## Obtíže dětí z čerstvě rozvedených rodin

Někdy se stává, že děti nechtějí odpovídat na otázky, týkající se rodiče, který z rodiny odešel, nebo jsou jejich odpovědi velice emoční. Výrazně emočně nabité odpovědi nebo odmítavé mlčení vypovídají nejspíše o tom, že se děti se situací v rodině dosud nesmířily. Děti po rozvodu mohou mít širokou paletu obtíží.
Nejčastěji to bývá nejistota, pocit osamění, pocit ztráty, pocit viny a selhání, obavy z budoucnosti, z vlastních partnerských vztahů a mnoho dalších možných problémů. U chlapců bývají obtíže většinou o něco výraznější.

Pocity viny dětí při rozvodových situacích

Děti mohou obviňovat jednoho nebo oba rodiče, či dokonce sebe. Rozvod dává příčinu k hněvu na toho z rodičů, kdo požádal o rozvod, nebo na oba rodiče a jejich neschopnost zachovat rodinu. Tento hněv je zpravidla menší až když dítě pochopí, že rodiče nejsou schopni spolu žít a když je na toto téma připuštěna diskuse. Jen tehdy má rodič možnost orientovat se v tom, jak jeho dítě aktuální situaci prožívá a může pro dítě mnohé udělat. Proto je důležité okolnosti neučinit předmětem tabu v rodině.

Rady pro rozvádějící se

V případě rozvodu se snažte nejednat zkratkovitě, ublíženě, bez ochoty k rozumným kompromisům. A pokud toto všechno jste dodrželi, je třeba, abyste zůstali pro své děti rodiči a zachovali si dostatečnou míru sebeúcty a úcty k dětem i bývalému partnerovi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10115 (vitejdoma.cz/rodina#7573)


Přidat komentář