Rozdělení dědictví - vůle neboli závěť

V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, v opačném případě je neplatná. V závěti zůstavitel určí dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci a práva, která jim mají připadnout.

Určení dědice pro majetek

Závěť je právní dokument, jehož účinky se stanou platnými až v okamžiku smrti zůstavitele. Ten má tímto způsobem možnost určit, kdo bude dědicem jeho majetku. Zůstavitel má možnost svou závěť napsat buď vlastní rukou nebo ji zřídit v jiné písemné formě, ale jen za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu.

Typy závětí

  • Holografní závěť – zůstavitel závěť sepsal vlastní rukou
  • Alografní závěť – závěť sepsal někdo jiný nebo jinými technickými prostředky

Nutný obsah závěti

V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, v opačném případě je neplatná. V závěti zůstavitel určí dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci a práva, která jim mají připadnout (třeba už nebudete muset platit podnájem). V případě, že podíly více dědiců nebudou v závěti obsaženy, platí, že podíly jsou stejné. Také společná závěť více zůstavitelů je neplatná.

Právnická účast

Svědkem při sepisování závěti může být pouze osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Nemůže jim být osoba neslyšící, nevidomá, němá, ta, která nezná jazyk, ve kterém se projev poslední vůle činí a osoba, která má podle závěti dědit.

zrušení závěti

Závěť je možno zrušit platnou pozdější závětí nebo odvoláním závěti. Odvolání musí mít však formu, která je k závěti potřeba. Zůstavitel může svou poslední vůli zrušit také tím, že zničí listinu, na které byla napsána.

Základní informace máte, ale pokud je váš problém s dědickým právem složitější a potřebujete-li radu pro konkrétní případ, není nic jednoduššího než navštívit některou z poraden právních služeb či notáře.

V extrémních případech může dědit i váš pes!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9986 (vitejdoma.cz/rodina#5798)


Přidat komentář