Vaše rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Čím se liší mateřská a rodičovská dovolená? Současné pobírání PPM a rodičovského příspěvku. Kdo a kdy žádá o rodičovský příspěvek? Kde se žádá o rodičovský příspěvek? Jaká je výše rodičovského příspěvku?

Čím se liší mateřská a rodičovská dovolená?

Na mateřskou dovolenou má nárok zaměstnankyně po dobu 28 týdnů. Při porodu dvou a více dětí činí mateřská dovolená 37 týdnů. S mateřskou dovolenou je spojena dávka, která se nazývá peněžitá pomoc v mateřství. Rodičovská dovolená navazuje na ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství. Rodiči, který neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), nastává rodičovská dovolená ode dne narození dítěte.

Současné pobírání PPM a rodičovského příspěvku

Nelze zároveň pobírat PPM a rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci. Na základě zákona vzniká rodiči na rodičovský příspěvek v tom samém měsíci nárok, jestliže bude rodičovský příspěvek vyšší než peněžitá pomoc. Například v situaci, kdy by vznikl matce nárok na peněžitou pomoc v mateřství, by otci zanikl nárok na rodičovský příspěvek (pokud tedy není vyšší).

Kdo a kdy žádá o rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je sociální dávkou a náleží rodiči, který trvale pečuje o dítě do určitého věku (u zdravotně postiženého dítěte až do 7 let věku). O příspěvek žádá matka nebo otec dítěte. Rodiče se mohou v pobírání dávky navzájem střídat. Žádost si podejte před ukončením pobírání peněžité pomoci v mateřství. Pokud máte zájem o zrychlenou variantu, zažádejte do 22. týdne věku dítěte. Pokud ale rodič na PPM neměl nárok, požádá si o rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte.

Kde se žádá o rodičovský příspěvek?

Žádá se na Úřadu práce, Odboru státní sociální podpory. V Praze to bude na sociálním odboru městského úřadu. Je zapotřebí vyplnit písemnou žádost. Předepsaný tiskopis MPSV naleznete na úřadě příslušném místu Vašeho trvalého bydliště.

Jaká je výše rodičovského příspěvku?

Čerpání rodičovského příspěvku může být po dobu dvou, tří nebo čtyř let věku dítěte. Rodičovský příspěvek je určen ve čtyřech výších (zvýšená, základní, snížená a nižší výměra). Rodič si volí z rychlejšího, klasického nebo pomalejšího čerpání.

1.) Zrychlené čerpání je určeno do dvou let věku dítěte a činí 11 400 Kč měsíčně. Pokud si nyní říkáte, že takové čerpání byste chtěli, asi Vás zklame fakt, že na něj možná nebudete mít nárok! Takový rodič totiž musí mít před odchodem na mateřskou mzdu minimálně 16 400 za měsíc (tj. denní vyměřovací základ pro výpočet mateřské alespoň 380 Kč za den). Celková výše rodičovského příspěvku bude 216 600 Kč.

2.) Klasické čerpání do 3 let věku dítěte je stanoveno na 7 600 Kč za měsíc. Rodičovský příspěvek bude celkově činit 235 600 Kč.

3.) Ten, kdo chce s dítětem zůstat doma až do jeho 4 let, musí počítat se skutečností, že rok a devět měsíců bude pobírat 7 600 Kč za měsíc a poté mu až do dovršení 4 let věku dítěte náleží 3 800 Kč za měsíc. Rodičovský příspěvek bude vyplacen v celkové výši 224 600 Kč.

4.) V případě dlouhodobě zdravotně postižených dětí a dlouhodobě těžce zdravotně postižených dětí, je rodičovský příspěvek 7 600 Kč až do doby, než dítě dovrší 7 let.

Kdo má nárok jen na čtyřletou variantu?

Některé osoby musí využít pouze 4letou variantu. Jedná se o zvláštní případy: OSVČ, které se neúčastnily nemocenského pojištění, osoby evidované na úřadu práce a studentky, které otěhotněly, ale nepřerušily studium. V těchto případech nemají nárok na PPM, ale ihned po porodu jim vzniká nárok na rodičovský příspěvek v 4leté variantě. Jednoduše řečeno: ode dne porodu do 21 měsíců jim náleží 7 600 Kč a do zbývajících 4 let věku dítěte budou dostávat 3 800 Kč.

Kdy se musím rozhodnout, jakou variantu budu využívat?

Dvouletá varianta se volí do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém dítě dovrší 22 týdnů života (při narození dvou a více dětí 31 týdnů života). Tříletou variantu si určete nejpozději do konce měsíce, ve kterém dítě dovrší 21. měsíce věku. Čtyřletá varianta Vám automaticky zůstane, jestliže si nezvolíte variantu jinou.

Zvolenou variantu pobírání rodičovského příspěvku nemůžete měnit

Jakmile se jednou rozhodnete pro určitou variantu pobírání rodičovského příspěvku, v budoucnu už tento fakt nezměníte. Výjimku netvoří ani situace při převzetí dítěte do péče po určené volbě varianty.

Při pobírání rodičovského příspěvku dodržujte určitá pravidla!

Rodič, pobírající rodičovský příspěvek, se musí řídit jistými pravidly. Platí, že dítě může do svých tří let navštěvovat jesle, mateřskou školu či jiná podobná zařízení nejvýše 5 dní v měsíci. Rovněž je stanoveno, že od 3 let věku může dítě v zařízení pobývat buď 4 hodiny za den, anebo 5 dnů v měsíci. Návštěva léčebně rehabilitačního zařízení, jeslí, nebo mateřské školy či jiného zařízení pro zdravotně postižené děti předškolního věku, je dovolena maximálně 4 hodiny denně. Limit 4 hodin denně platí i v případě, že dítě předškolního věku má zdravotně postiženého rodiče. U dětí dlouhodobě a dlouhodobě těžce zdravotně postižených je návštěva zařízení omezena 6 hodinami denně, anebo povinnou školní docházkou.

Co budete potřebovat pro zažádání o rodičovský příspěvek?

Neobejdete se bez občanského průkazu a rodného listu všech dětí, které ještě nemají 4 roky. Dále je nutný doklad o délce a výši pobírání peněžité pomoci v mateřství. Navštěvuje- li Vaše dítě jesle či školku, potřebujete potvrzení o tom, kolik času tam tráví.A pamatujte: Než si půjdete o rodičovský příspěvek žádat, dobře si promyslete, jakou variantu si zvolíte.

Přivýdělek na mateřské či rodičovské dovolené?

Proč ne! Pravidla pro přivýdělek na mateřské nebo rodičovské dovolené jsou stanoveny v předpisech o nemocenském pojištění. Při pobírání peněžité pomoci v mateřství si můžete přivydělat za zákonem stanovených podmínek. Pobírání rodičovského příspěvku nijak nevylučuje přivýdělek ani zaměstnání. Příjmy rodiče se nijak nekontrolují. Rodič může vykonávat výdělečnou činnost. Podstatné je, že rodič, který příspěvek pobírá, zajistí dítěti řádnou a celodenní péči. Postarat se o něj může například chůva, babička, kamarádka apod. Rodič, kterému náleží rodičovský příspěvek, může být třeba i v hlavním pracovním poměru nebo podnikat na živnost atd.

Kdo platí během mateřské a rodičovské dovolené důchodové a zdravotní pojištění?

Pojištění platí stát v případě, že osobě samostatně výdělečně činné vznikl nárok na rodičovský příspěvek (jelikož samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost). U matek, které chtějí pečovat o dítě déle, než po dobu, kdy pobírají rodičovský příspěvek, bude platit pojistné také stát. Takové rozhodnutí musí matka sdělit Úřadu práce a podat žádost o hrazení pojistného státem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9943 (vitejdoma.cz/rodina#9806)


Přidat komentář