Mateřská dovolená - finanční situace a průběh

Co byste měli vědět o mateřské dovolené. A kdy vlastně nastupuje žena na mateřskou dovolenou? Kdo stanoví datum nástupu na mateřskou dovolenou? Peněžitá pomoc v mateřství neboli PPM Je druhem dávky z nemocenského pojištění. Peněžitá pomoc v mateřství...

Co byste měli vědět o mateřské dovolené

Na úvod některé základní informace o mateřské dovolené Mateřská dovolená je úzce spojena s porodem a posléze vyžaduje péči o narozené miminko. Její délka činí 28 týdnů, ale pokud se narodí dvě nebo více dětí, je stanovena na 37 týdnů.

A kdy vlastně nastupuje žena na mateřskou dovolenou?

6- 8 týdnů před plánovaným porodem. V případě předčasného porodu, kdy by žena nestihla využít alespoň 6 týdnů, jí bude náležet dovolená ode dne nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Pokud by se čerpání minimálně 6 týdnů neuskutečnilo z jiného důvodu než kvůli předčasnému porodu, je dovolená stanovena ode dne porodu do uplynutí 22 týdnů a u dvou a více dětí 37 týdnů. Pokud dojde k narození mrtvého dítěte, vzniká nárok na mateřskou dovolenou po dobu 14 týdnů.

Kdo stanoví datum nástupu na mateřskou dovolenou?

To, kdy na mateřskou dovolenou nastoupíte, rozhodne Váš gynekolog na základě určeného termínu porodu. Datum nástupu musí být stanoven někdy do období mezi 6 – 8 týdny. Formulář o nástupu se obdrží u gynekologa.

Peněžitá pomoc v mateřství neboli PPM Je druhem dávky z nemocenského pojištění.

Peněžitá pomoc v mateřství představuje 70 % denního vyměřovacího základu. A jak si vlastně denní vyměřovací základ zjistíte? Vyměřovací základ za rozhodné období vydělíte počtem kalendářních dnů, které se vztahují k rozhodnému období. Pozor ale na skutečnost, že se Vám nezapočítají kalendářní dny, během kterých zaměstnanec nebyl v práci, nemocenské, ošetřovné, dočasná pracovní neschopnost, nebo peněžitá pomoc v mateřství. Nejvyšší možná PPM je 28 890 Kč za měsíc.

Splňujete podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Pro nárok na PPM musíte splnit jisté podmínky. Zaměstnankyně má povinnost se před porodem minimálně 270 dnů za poslední dva roky účastnit nemocenského pojištění, čili platit pojistné. Po přiznání peněžité pomoci už nesmí v daném zaměstnání vykonávat práci. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) musí mít minimálně 270 dnů (přičemž z toho alespoň 180 dnů v době jednoho roku před porodem) účast na nemocenském pojištění. V průběhu peněžité pomoci pak nesmí osobně provádět samostatnou výdělečnou činnost. A co se stane, jestliže nesplníte 270 dnů placení? Pokud jste měla na nemocenském pojištění účast kratší dobu, než je nutné, dávka Vám bude vyplacena 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Peněžitá pomoc v mateřství vyplácená otci?

Ano, na PPM má nárok i otec dítěte. Zažádat si o ni může už od 7. týdně od narození dítěte. Je zapotřebí písemná dohoda mezi otcem a matkou, přičemž matka se musí vzdát nároku na pobírání dávky. V péči o dítě i v pobírání peněžité pomoci v mateřství je dovoleno střídání, a to rovněž od 7 týdne po narození dítěte.

Kde si podat žádost o mateřskou a kdo ji vyplatí?

Od ledna 2009 Vám budou všechny nemocenské dávky včetně peněžité pomoci, vyplaceny Okresní správou sociálního zabezpečení. Dávka bude vyplacena do jednoho měsíce od doručení žádosti na OSSZ. V minulosti dávku vyplácel zaměstnancům jejich zaměstnavatel. Může se stát, že PPM je nižší než životní minimum. V tom případě se část dorovná Odborem státní sociální podpory. Jestliže žena neplatila nemocenské pojištění vůbec, náleží jí přímo po porodu rodičovský příspěvek (jeho 4letá varianta). Na zaměstnankyně, s ukončeným pracovním poměrem v době těhotenství, se vztahuje šestiměsíční ochranná lhůta. V žádném případě jim nezaniká nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Jakým způsobem bude zajištěna studentka na mateřské dovolené?

Pro tyto situace se od r. 2009 změnil zákon. Studentka se už nepovažuje za nemocensky pojištěnou osobu, ani co se týče nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Od okamžiku porodu jí vzniká nárok na rodičovský příspěvek ve 4leté variantě.

Na jaké další sociální dávky ještě může vzniknout nárok po narození dítěte?

1.) Je zavedena jednorázová dávka- porodné. O porodné je třeba si zažádat do jednoho roku na příslušném sociálním úřadu. Po uplynuté jednoho roku už na dávku není nárok. Vyplacení porodného nemá žádnou souvislost s výdělečnou činností matky, nýbrž na každou matku „se bere stejný metr“, jak se říká. Porodné je určeno pro krytí nákladů v souvislosti s narozením dítěte. Porodné obdrží i matka, která dá dítě k adopci, nebo ta, jejíž dítě po porodu zemře. Při úmrtí matky nárok přechází na otce dítěte. Porodné je stanoveno na 13 000 Kč na každé dítě. Žádosti a vyplácení porodného řeší Státní sociální podpora na Úřadech práce.

2.) Zažádat si lze i o přídavek na dítě. Ten se vztahuje na nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem méně než 2,4 násobek jejího životního minima. Výpočet dávky souvisí s příjmem za předchozí kalendářní rok. Přídavek se vyplácí ve třech úrovních na základě věku dítěte. Dítě může obdržet 500 Kč, 610 Kč nebo 700 Kč měsíčně.

3.) Pomoci mohou ještě i jiné sociální dávky. Bude záležet na Vaší konkrétní a aktuální životní situaci, jestli Vám na ně vznikne nárok. Jmenovitě jsou to: sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče a pohřebné.

Klidně si při pobírání pobírání peněžité pomocic PPM přivydělejte!

Pobírání peněžité pomoci v mateřství nevylučuje možný přivýdělek. Podmínkou je, nesmíte konat práci, ze které pobíráte peněžitou pomoc. Nabízí se například Dohoda o provedení práce nebo pracovní poměr u jiného zaměstnavatele s tím, že od něj nepobíráte PPM. OSVČ je zakázáno vykonávání samostatné výdělečné činnosti.

Musí se těhotenství neprodleně hlásit zaměstnavateli?

Vystavení těhotenské průkazky proběhne rychle, obvykle nejpozději do 12 týdne. Většinou je to vyřešeno v době, kdy se pacientka dostane do péče gynekologa, odebírají se vzorky krve, plánuje se vyšetření apod. Žena vůbec nemusí zaměstnavateli své těhotenství hlásit, je to jen její věc, zda tak učiní. Ovšem brzké oznámení gravidity se spíš doporučuje, aby žena nebyla vystavena nevhodné práci. Mělo by být proto zájmem každé ženy co nejrychleji zaměstnavatele informovat. Zaměstnavatel bude poté povinný přeložit ženu na vhodnou, nerizikovou práci.

Po mateřské dovolené nastává rodičovská dovolená

O rodičovský příspěvek je nutné si zažádat. Žádost je dobré si podat ještě před koncem mateřské dovolené. Žádosti přijímají Odbory státní sociální podpory (Úřady práce) na základě trvalého bydliště. V rámci jedné rodiny není dovoleno zároveň pobírat peněžitou pomoc a rodičovský příspěvek. V případě, že čekáte další dítě a pobíráte rodičovskou, výplata rodičovského příspěvku se na nějaký čas pozastaví a před ukončením PPM se zase obnoví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9942 (vitejdoma.cz/rodina#9805)


Přidat komentář