Povinné ručení motorových vozidel

Povinné ručení motorových vozidel se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku.

Povinné ručení motorových vozidel

Povinné ručení je tzv. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Toto pojištění musí mít ze zákona sjednáno každý majitel vozidla. ** Doklad o zaplacení povinného ručení musíme vozit sebou ve vozidle.** Vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven, která získala licenci od ministerstva financí. Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, které způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, a to za předpokladu, že pojištěný disponuje tzv. zelenou kartou. Toto pojištění se nevztahuje na škodu vzniklou na vašem vozidle, kterou způsobíte vlastním zaviněním. **Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění. **

Povinné ručení v zahraničí – zelená karta

Dokladem o zaplacení povinného ručení je tzv.** „zelená karta”**, kterou by vám měla vydat buď automaticky, nebo na vyžádání vaše pojišťovna. V případě, že zelenou kartu nemáte, nebo cestujete do země, kde zelená karta (a s ní české povinné ručení) neplatí, budete pravděpodobně muset zaplatit tzv. hraniční pojištění.

Bonusy – slevy na zákonném pojištění motorových vozidel

Ten, kdo jezdí bez má ze zákona nárok na bonus tj. slevu na pojistném, která je poskytnuta při další platbě pojistného na následující rok. V některých případech je bonus uznáván i řidičům, kteří způsobí menší škody. Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká a přenáší se na další pojišťovnu. Za každých 12 měsíců bez nehody může klient obvykle získat slevu z pojistného ve výši 5%. Při několikaletém beznehodovém průběhu může celkový bonus vyšplhat až na maximální slevovou hranici, kterou většina pojišťoven** stanovuje na 35%.**

Do jaké výše pojišťovna kryje škody způsobené provozem vozidla pojištěného

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanoví pro pojišťovny minimální limity plnění.

V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši:

  • 35 mil. Kč pro škodu na zdraví
  • 18 mil. Kč pro škodu na majetku

Škody na vozidle způsobené rodinnými příslušníky

Z povinného ručení má pojištěný právo, aby za něj v případě pojistné události pojistitel nahradil škodu vzniklou jinému v souvislosti s provozem vozidla. Vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Výpověď pojistné smlouvy

Povinné ručení se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením a různou frekvencí splátek (ročně, pololetně, čtvrtletně). Výpověď pojistné smlouvy musí provést pojistník tak, aby byla doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění. V případě promeškání této lhůty bude smlouva ukončena až k následujícímu výročnímu dni.

Nově uzavřenou pojistnou smlouvu můžete také vypovědět do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní. Vypovědět smlouvu o povinném ručení lze také v případě, že pojistitel (pojišťovna) upraví výši pojistného a pojistník (ten, kdo uzavřel smlouvu) s touto úpravou nesouhlasí, a to písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Dočasné vyřazení vozidla z evidence vozidel

Smlouva o povinném ručení zaniká ze zákona ke dni, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, a to i v případě, že je vozidlo vyřazeno jen dočasně a je vzápětí (např. druhý den) opět přihlášeno. Při vyřazení vozidla je nutné odevzdat registrační značky (dříve SPZ) a zaplatit poplatek ve výši 100,-.

Doplňková pojištění

  • minikasko (živelní škody, střet se zvěří, požár, výbuch, vandalismus)
  • pojištění proti odcizení
  • pojištění havárie (včetně živelních škod a vandalismu)
  • pojištění skel
  • pojištění náhradního vozidla
  • úrazové pojištění přepravovaných osob
  • pojištění právní ochrany
  • program technické pomoci při poruše vozidla

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9915 (vitejdoma.cz/rodina#5042)


Přidat komentář