Kapitálové životní pojištění

Cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě smrti. Zejména je vhodné jako zajištění rodiny, kdy zastaveným příjmem živitele by rodina přišla o podstatnou část příjmu.

Kapitálové životní pojištění

** Kapitálové životní pojištění je pojištění pro případ smrti nebo dožití, které zabezpečuje pojistnou ochranu** pojištěnému v případě smrti a umožňuje vytvářet pojistnou částku pro případ dožití, která odpovídá** hodnotě účtu pojistníka, stanovené ke dni konce pojištění.** Pro každou pojistnou smlouvu je veden samostatný účet pojistníka, který je tvořen běžným a mimořádným účtem.

Běžný účet

** Běžný účet** je tvořený běžným pojistným a pojistitelem přiznanými podíly na zisku k běžnému účtu.

Mimořádný účet

** Mimořádný účet** je tvořený mimořádným pojistným a pojistitelem přiznanými podíly na zisku k mimořádnému účtu.

**Zemře-li pojištěný během trvání pojištění, vyplatí se oprávněné osobě:

**- sjednaná pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální hodnota běžného účtu, a to ta částka, která je vyšší, a - aktuální hodnota mimořádného účtu, stanovená k datu úmrtí pojištěného.

Jaký je cíl kapitálového životního pojištění?

Cílem pojištění je zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě smrti. Zejména je vhodné jako zajištění rodiny, kdy příjmem živitele by rodina přišla o podstatnou část příjmu.

Předmětem kapitálového životního pojištění je

 • dožití
 • smrt
 • vážná onemocnění
 • úrazové pojištění

Ke kapitálovému životnímu pojištění prostřednictvím ZFP Akademie se můžete také připojistit. Jaká jsou možná připojištění?

 • úrazové připojištění
 • smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, tělesné poškození způsobené úrazem
 • pojištění pro případ vážných onemocnění
 • pojištění pobytu v nemocnici
 • pojištění pracovní neschopnosti

Kdo může KZP uzavřít?

Životní pojištění nemůže uzavřít každý. Pojišťovna se snaží minimalizovat počet pojistných plnění (v případě smrti klienta) a své klienty** pěčlivě vybírá podle zdravotních rizik**, které klient uvede při uzavírání smlouvy. Pojištění lze navíc uzavřít jen do určitého věku života (minimální vstupní věk pojištěného je 15 let, maximalní vstupní věk 65 let). Pojišťovna může uzavření smlouvy odmítnout.

Výše splátky pojistného

Výše splátky pojistného je každému klientovi vypočtena pojišťovnou individuálně podle výše pojistné částky, věku a zdravotního rizika klienta. Pojistné může být obvykle placeno v měsíčních až ročních splátkách. Pojišťovny rovněž nabízejí pojištění s jednorázovou platbou pojistného.

Životní pojištění si můžete odpočíst od základu daně

Pokud je pojištění sjednáno do 60-ti let věku, je umožněno jej odečítat od základu daně (až 12 000 za rok). Pokud se klient dožije konce pojistné doby je mu vyplacena sjednaná pojistná částka, která je navýšena o tzv. kapitálovou hodnotu a vzhledem k tomu, že pojišťovny v současné době zhodnocují průměrně 5% je toto pojištění vhodné i jako dlouhodobější forma spoření na stáří.

Základní typy životního pojištění

 1. Kapitálové životní pojištění (pro jednotlivce i dvojice osob)
 2. Kapitálové pojištění s pevnou dobou výplaty (s částečnými výplatami)
 3. Rizikové životní pojištění
 4. Rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou (vhod. k zajištění splácení dluhů)
 5. Rizikové životní pojištění s výplatou důchodu

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9926 (vitejdoma.cz/rodina#5114)


Přidat komentář