Sociální zanedbanost dítěte

Jak poznat sociálně zanedbané dítě? Sociální zanedbanost je častá v primitivních rodinách. Vážné rodinné konflikty negativně ovlivňují vývoj dítěte. Dětské domovy – poslední útočiště sociálně zanedbaných dětí.

Jak poznat sociálně zanedbané dítě?

Dítě s touto dificilitou projevuje např.:

  • těžkosti s učením - výukové nedostatky, ač je normálně rozumově nadané
  • těžko chápe výklad nové látky pro velké mezery v učivu, ve znalostech (didaktický deficit)
  • primitivní a vulgární formy sociální komunikace, malou slovní zásobu
  • poruchy vývoje řeči
  • nedbalou úpravu, nedostatky v osobní hygieně (zápach, nečistota), nepořádek v osobních věcech
  • opožděný somatický vývoj (nižší vzrůst, hmotnost atd.).

Sociální zanedbanost je častá v primitivních rodinách

Celková výkonnost těchto dětí ve škole by mohla být lepší, kdyby jim byla v rodině věnována větší péče. Rodina sociálně zanedbaných dětí však bývá často primitivní (simplexní), málo psychosociálně a kulturně podnětná nebo dokonce defektní (alkoholismus, drogy, trestná činnost, duševní choroba aj.) a výchovně pravidelně nedostačivá (insuficientní).

Vážné rodinné konflikty negativně ovlivňují vývoj dítěte

Narušená rodina (neúplná, defektní, krizová atp.) vytváří horší předpoklady pro utváření osobnosti dětí než rodina úplná a nenarušená. Neúplnost rodiny, zejména pro rozvodu, koreluje pozitivně např. se symptomy úzkosti. Při utváření osobnosti dítěte hrají důležitou roli konflikty, stresy, frustrace a náročné situace. Vážný a chronický konflikt v rodině může být škodlivější než fyzická nepřítomnost jednoho z rodičů.

Dětské domovy – poslední útočiště sociálně zanedbaných dětí

Problematikou rodinných poruch z hlediska socializačně výchovné funkce se zabýval výzkumně J. Dunovský. Uvádí např., že rodiče nefunkčních rodin dávají přednost v hierarchii svého hodnotového systému jiným hodnotám než dětem. Své děti percipují jako nechtěné, nežádoucí. Uvádějí např., že jim děti pokazily život. Nezájem takových rodičů o dítě a jeho psychosociální rozvoj může dostoupit takové intenzity, že prospěch dítěte je ohrožován a jeho vývoj je vážně poškozován. Dítě musí být nezřídka z takového rodinného prostředí odňato a předáno do pěstounské péče, k osvojení, do dětského domova či dětské vesničky. Dítě z těchto rodin se stává jakýmsi sociálním „sirotkem”, i když ve skutečnosti své biologické rodiče má.

Vývoj dítěte zde nebývá postižen jen v oblasti sociální, ale též v oblasti psychické a somatické. K projevům psychosociální zanedbanosti se často přidružují další poruchy: zvýšená psychická tenze až neuróza, antisociální chování atp.

 

Hostilní (nepřátelský) vztah rodičů a dítěte vede často k týrání dětí, k jejich zneužívání (např. pohlavnímu), někdy dokonce až k jejich fyzické likvidaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9798 (vitejdoma.cz/rodina#5162)


Přidat komentář