Kdy platí za studenta zdravotní pojištění stát?

Přerušením nebo ukončením studia právo na hrazení zdravotního pojištění státem zaniká. Pokud tedy student přeruší studium, aby odjel na rok do zahraničí (za jinými než studijními účely), není již považován za nezaopatřené dítě.

Zdravotní pojištění u studentů

Student je považován za nezaopatřené dítě, které se připravuje na budoucí povolání, a proto za něj pojistné platí stát. Výjimku tvoří studenti starší 26 let a studenti, kteří jsou současně osobou samostatně výdělečně činnou. Ti si musí pojistné platit sami. Za studenta staršího 26 let platí pojistné stát pouze tehdy, je-li příjemcem plného invalidního důchodu.

Právo na hrazení zdravotního pojištění

Přerušením nebo ukončením studia právo na hrazení zdravotního pojištění státem zaniká. Pokud tedy student přeruší studium, aby odjel na rok do zahraničí (za jinými než studijními účely), není již považován za nezaopatřené dítě. Nárok na platbu nezaniká přerušením studia v důsledku úrazu nebo nemoci.

  • Povinnosti brigádníků a studentů OSVČ

    Student, který si přivydělává na brigádách, by si měl zajistit, aby za něj hradil zdravotní pojištění zaměstnavatel. Studenti, kteří jsou zároveň osobami samostatně výdělečně činnými, si pojištění platí sami.

Studenti a vysokoškoláci

Jakmile ukončíte školu, jste povinni přihlásit se k platbě zdravotního pojištění. Měsíc po absolvování vysoké školy jste ještě v tzv. ochranné lhůtě, kdy za vás ještě pojištění platí stát. Po této lhůtě už se ale musíte starat sami. Odvádět zdravotní pojištění nyní budete jako osoba bez zdanitelných příjmů – OBZP. OBZP jsou však také studenti starší 26 let a ti, kteří studium přeruší. Jiná je ochranná lhůta u středoškoláků (kteří dále nestudují) – činí dva měsíce.

  • Ohlašování změn zdravotní pojišťovně

    Povinnost oznámit své zdravotní pojišťovně, že si budete pojištění hradit sami, mají vysokoškoláci do osmého dne následujícího měsíce od ukončení studia, tedy 8. srpna a středoškoláci do osmého dne za dva měsíce, tedy do 8. září. Pokud ukončení nebo přerušení studia nenahlásíte, může vám pojišťovna uložit pokutu ve výši 10 tisíc Kč. Navíc, čím později změny ohlásíte, tím větší penále zaplatíte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9827 (vitejdoma.cz/rodina#5694)


Přidat komentář