Infantilismus u dětí

Jak se infantilismus (též parvuloismus) projevuje. Negativní stránky infantilismu. Infantilní dítě a školní docházka. Dítě má vstup do školy očekávat s radostí, proto by je nikdo neměl zastrašovat.

Jak se infantilismus (též parvuloismus) projevuje

Chování dítěte psychosociálně odpovídá nižšímu věku, dítě má často opožděný vývoj řeči, je na svůj věk nepřiměřeně hravé, mazlivé, naivní, emotivně labilní, nesamostatné, závislé, autistické, fantazijně zaměřené, nemá svému věku adekvátní zájem o školní práci, bývá nadměrně závislé na pomoci dospělých při práci, při oblékání, obrací se často o radu k učiteli či dospělým vůbec, vyhledává přátelství převážně mezi mladšími nebo naopak staršími dětmi. Klade často důraz na nápadnost v oblékání, účesu i obouvání, často přichází do školy bez vypracovaných domácích úloh. To vše při inteligenci v mezích normy. ## Negativní stránky infantilismu

Mimořádně velký dopad na přizpůsobení dítěte mají projevy nezralosti, nezpůsobilosti ve vztahu k zahájení docházky do základní školy a později ve vztahu k volbě - výběru povolání a studia. Nástup dítěte do školy znamená důležitou změnu, vážný předěl v jeho životě. Doposud si bezstarostně hrálo, nyní bude musit ukázněně pracovat. Dosud mohlo zanechat hry, když je přestala bavit, a přejít k jiné činnosti. Brzy se však bude muset umět soustředit a soustavně vyvíjet volní úsilí ke splnění pracovních úkolů, a to i těch, které je nebudou zajímat. Dosud se může dítě spontánně, bez dovolení pohybovat, brzy však bude musit ukázněně sledovat vyučování, přijmout uložené úkoly, pracovat na nich a dokončit je ve stanoveném čase. ## Infantilní dítě a školní docházka

Dítě pro školu dosud nezralé (nezpůsobilé) má při vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně např. tyto typické projevy chování:
- nechce odejít od rodičů, brání se, pláče - nenavazuje kontakt, je negativistické, nemluví, je bázlivé - chová se bez zábran, má příliš uvolněné chování, tyká dospělým, je vtíravé - bez individuální pomoci není schopno plnit příkazy - snadno se rozptýlí, je nesoustředěné - přerušuje práci, odmítá pokračovat, vstává z místa, zpívá si při úkolu - má potíže s vyjadřováním, je s ním „těžká domluva” - má evidentně malou slovní zásobu - celkově se jeví jako příliš dětské, hravé - jeví se, jako by bylo rozumově opožděné - má závady ve výslovnosti (patlá, resp. šišlá, huhňá, breptá, koktá atp.) - je zjevně neklidné - má slabý grafický projev - jeho chování odpovídá nižšímu věku - nemá dostatečně rozvinuté hygienické návyky - do školy se často netěší.

Naproti tomu pro školu připravené a zralé děti se většinou na vyučování těší. Se svou novou společenskou rolí se vyrovnávají bez výraznějších obtíží. Daří se jim úspěšně zvládnout nové úkoly a získávají tím sebedůvěru. Dítě má vstup do školy očekávat s radostí, proto by je nikdo neměl zastrašovat. Dítě nesmí chápat školní práci jako nepříjemnou povinnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9804 (vitejdoma.cz/rodina#5246)


Přidat komentář