Dyslexie u děti

Diagnostická kritéria sociální fobie/sociální úzkostné poruchy u dětí a adolescentů se liší v některých ohledech od těch, která náleží dospělým. Je nutno počítat s rolí vývojového procesu.

Porucha - Dyslexie

Diagnostická kritéria sociální fobie/sociální úzkostné poruchy u dětí a adolescentů se liší v některých ohledech od těch, která náleží dospělým. Je nutno počítat s rolí vývojového procesu.

Porucha - Dyskalkulie

Tato porucha se týká matematiky, což znamená, že dyskalkulie je porucha počítání. Dětem dělají problémy už základní počty jako jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Porucha - Dysgrafie a dysortografie

V případě dysgrafie jde o poruchu písemného projevu a osvojení si jednotlivých písmen. Hodně souvisí s dysortografií, která se týká gramatiky a pravopisu. Nejznámějším příkladem je psaní i – y, velká a malá písmena, s – z, háčky, čárky aj.

Porucha - Dyspinxie

I když dyspinxie není příliš známy pojem, přesto existuje. Jedná se o poruchu kreslení. Dítě není schopno nakreslit předmět, který mu je zadán, přiměřeně svému věku.

Porucha - LMD

LMD je lehká mozková dysfunkce, která nesouvisí jen se zmíněnými „dys“, ale i s hyperaktivitou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9880 (vitejdoma.cz/rodina#7192)


Přidat komentář