Digitální podpis

Elektronický podpis tedy umožní přijímat data prostřednictvím komunikačních a informačních sítí včetně internetu, a je možné určit původ dat i kontrolovat, zda nebyla během přenosu změněna nebo dokonce podvržena.

Proč vznikl digitální dopis

S rozvojem informační společnosti a také pro rozvoj nové ekonomiky vyvstala nutnost a potřeba nástroje (programu), pro zajištění pravosti dokumentů posílaných elektronickou formou. Papírová dokumentace a komunikace se nahrazuje elektronickou; množství lidí pracujících z domova narůstá (tzv. homeworking), zkrátka dochází ke změně společnosti z postindustriální v informační.

 

Také plnohodnotná elektronická obchodní síť musí fungovat oběma směry, tj. od zákazníka k prodávajícímu a naopak, bude zajištěna i tehdy (a jen tehdy), budou-li splněny podmínky identifikace a autentizace. Identifikace zde znamená určení osoby, jež daný projev učinila a autentizace je potom ověření její totožnosti.

Elektronický podpis tedy umožní přijímat data prostřednictvím komunikačních a informačních sítí včetně internetu, a je možné určit původ dat i kontrolovat, zda nebyla během přenosu změněna nebo dokonce podvržena.

 • Elektronický nebo digitální podpis?

  Mnohokrát uslyšíte jednou ten a podruhé onen pojem. Je mezi nimi vůbec rozdíl? A pokud ano, tak jaký? Je to prosté: elektronický podpis je mnohem širší pojem, jenž v sobě zahrnuje i podpis digitální, ale také různé jiné metody určování totožnosti elektronickou formou – čili biometrické určování totožnosti pomocí otisků prstů, snímání oční rohovky, prokázání totožnosti pomocí čipové karty apod.

  Digitální podpis je potom „jen” ta část, kdy se jedná o zašifrování dokumentu tak, aby nebyl čitelní nejen pro nepovolané osoby, ale aby navíc bylo jednoznačně jasné, kdo je autorem dokumentu, a aby byly zjistitelné případné změny dokumentu.

  I když idea digitálního podpisu v naší republice ještě není zcela zavedena do běžné praxe, přece jen nebude na škodu se s digitálním podpisem seznámit blíže.

Ověřování pravosti podpisu

I v dřívějších dobách bylo u různých dokumentů nutné ověřovat jejich pravost. Dělo se tak vlastnoručním podpisem nejlépe před notáře. Tato forma u elektronických dokumentů již nepřichází v úvahu, a proto je nutno problém vyřešit jinak – digitálním podpisem.

Funkce digitálního podpisu:

 • Identifikace autora (určení totožnosti autora dokumentu)
 • Ochrana obsahu zprávy (šifrování)
 • Nepopiratelnost zprávy (autor nemůže později zprávu popřít)

Využití digitálního podpisu:

V podstatě všude, kde jsou zapotřebí nějaké ověřené dokumenty (dříve notářem), zejména:

 • Ve státní správě a samosprávě
 • V bankovnictví
 • V ekonomice
 • Při komunikaci se známými a přáteli, pokud chcete mít jistotu, že zprávu nikdo nepozměnil a ani se za vás nikdo jiný nevydává.

Jaká je definice digitálního podpisu

Digitální podpis představují údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a jsou používány ke zjištění totožnosti oprávněné osoby ve vztahu k datové zprávě. Digitální podpis musí být bezpečný, jednoznačný a zaručený, a musí být k datové zprávě připojen takovým způsobem, aby bylo možné odhalit jakousi následnou změnu dat.

Zaručený digitální podpis je potom takový digitální podpis, jenž splňuje podmínky dané Zákonem o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. Zaručený digitální podpis vydává První certifikační autorita (I.CA).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9648 (vitejdoma.cz/rodina#7814)


Přidat komentář